fbpx

Užitkové vozy: záruční podmínky, dokumenty, servisní sazby

Záruční podmínky pro nové užitkové vozy
Dokumenty
Servisní sazby Hradec Králové
Servisní sazby Svitavy
Ceník půjčovny
Certifikát ISO

https://www.farene.cz/uzitkove-vozy-zarucni-podminky-dokumenty-servisni-sazby/#1559556659486-4e1d7f4c-099f

 1. Úvodní ustanovení

1.1 Podpisem kupní smlouvy kupující (dále též „zákazník“), potvrzuje, že se seznámil s těmito Záručními podmínkami pro nová užitková vozidla Mercedes-Benz obchodní společnosti Fa RENE a.s. se sídlem Bratří Štefanů 886, 500 03 Hradec Králové, IČ 15 06 19 31, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložce 3033 (dále jen „prodávající“) (vše dále jen „záruční podmínky“), a dále též s informacemi o garancích a asistenčních službách obsažených v dokumentaci k vozidlu, jako je servisní knížka či sešit a návod k obsluze.

1.2 Ujednání kupní smlouvy má před zněním těchto záručních podmínek přednost, pokud jsou kupní smlouva a záruční podmínky v rozporu.

1.3 Vůle smluvních stran je vykládána vždy dle ujednání, která obsahuje kupní smlouva. V případě, že úpravu konkrétního jednání kupní smlouva neobsahuje, použije se ustanovení těchto záručních podmínek. V případě, že konkrétní jednání stran není upraveno kupní smlouvou ani záručními podmínkami, použijí se příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to včetně jeho dispozitivních ustanovení a navazujících předpisů speciálních či prováděcích. V případě, že na konkrétní jednání stran nelze použít výše uvedených pravidel, použijí strany obchodní zvyklosti běžně užívané v obchodním styku v daném odvětví.

1.4 Pokud kupní smlouva nebo tyto záruční podmínky hovoří o učinění právního jednání písemnou formou, rozumí se tím písemný a podepsaný projev smluvní strany fyzicky doručený druhé smluvní straně nebo písemný projev vůle odeslaný s využitím provozovatele poštovních služeb formou doporučeného dopisu. Oprávnění osoby jednat jménem zákazníka vyplývá ze smlouvy či z příslušného právního předpisu.

1.5 Smluvní strany mohou kupní smlouvu či tyto záruční podmínky měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných prodávajícím i zákazníkem, když jinou formu změny strany nepřipouští.

1.6 Prodávající a kupující považují předsmluvní jednání za nezávazná.

1.7 Předmětem kupní smlouvy je vozidlo/a Mercedes-Benz užitkové dle specifikace uvedené ve smlouvě (dále jen „vozidlo“).

 1. Odpovědnost za vady vozidla

Pokud je kupující:

 1. podnikatel a vozidlo pořizuje za účelem podnikání či v rámci své podnikatelské činnosti, nebo;
 2. stát, jeho organizační složka, samosprávný územní jednotka či právnická osoba jimi zřízená, pokud pořizuje vozidlo za účelem zabezpečování veřejných potřeb, nebo
 3. právnická osoba zřízená na základě zvláštního právního předpisu, na kterou bylo zabezpečení veřejných potřeb státem přeneseno, která pořizuje vozidlo za účelem zabezpečování těchto potřeb, vztahují se na odpovědnost prodávajícího za vady vozidla následující ustanovení tohoto článku:

2.1 Prodávající prohlašuje, že vozidlo bude po záruční dobu určenou v odstavci 2.4 tohoto článku způsobilé k běžnému užívání a že se na něm nevyskytnou vady s výjimkou vad, na které se dle těchto záručních podmínek záruka za jakost nevztahuje (vše dále jen „záruka“).

2.2 Záruka se dle článku 5 záručních podmínek nevztahuje na ty části vozidla podléhající běžnému opotřebení vozidla při jeho provozu, když se jedná např. o brzdové obložení, tlumiče pérování nebo obložení spojky atd. Záruka se rovněž nevztahuje na vady a opotřebení, které vznikly v důsledku takového užívání vozidla, které není v souladu s jeho obvyklým užívání.

2.3 Při převzetí vozidla od prodávajícího je kupující povinen vozidlo důkladně prohlédnout s vynaložením náležité odborné péče. Nároky plynoucí z vad vozidla, které kupující při vynaložení dostatečné odborné péče měl a mohl zjistit při prohlídce podle předchozí věty, lze uplatnit pouze ve lhůtě bez zbytečného odkladu od převzetí vozidla kupujícím, nejpozději však do 3 dnů do takového převzetí, jinak tyto nároky zanikají. U vad, které lze zjistit při převzetí vozidla vynaložením náležité pozornosti, nároky z vad zanikají, pokud nejsou uplatněny kupujícím v okamžik protokolárního převzetí vozidla.

2.4 Práva kupujícího ze záruky zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době (v této smlouvě jen „záruční doba“). Délka záruční doby činí u užitkových vozů 24 měsíců od data předání vozidla kupujícímu nebo od data první registrace vozidla nebo od okamžiku uvedení vozidla do provozu, podle toho, jaká z okolností nastane nejdříve.

2.5 Do záruční doby se nezapočítává doba ode dne předání vozidla kupujícím prodávajícímu po řádném uplatnění oprávněného nároku na odstranění vady dle těchto záručních podmínek do dne, kdy byl kupující prodávajícím vyzván k převzetí vozidla po odstranění vady.

2.6 Pro určení a posouzení závady musí kupující dodržet následující pravidlo: Musí prokázat nade vší pochybnost, že závada nastala tzn. musí závadu prodávajícímu předvést nebo se taková závada musí projevit při diagnostickém testu.

Pro potřeby kupní smlouvy a těchto záručních podmínek se mohou vyskytnou vady plnění podstatné a nepodstatné, když z příslušného hodnocení vady provedeného prodávajícím pak vyplývají jednotlivé nároky kupujícího.

S odkazem na výše uvedené se vada považuje za podstatnou, pokud její výskyt znemožňuje řádné užívání vozidla, přičemž za řádné užívání vozidla se nadále považuje i jeho provoz za ztížených podmínek neodporujících však obecně závazným předpisům. O podstatnou vadu se jedná i tehdy, vyskytne-li se taková vada opakovaně a to nejméně třikrát po sobě nejdéle však v během 90-ti po sobě jdoucích dní. Za opakovanou závadu se nepovažuje opakované rozsvícení se stejné kontrolky, neboť na každou kontrolku pro chybové hlášky je navázáno více elektronických systémů vozidla.

Ostatní vady se za podstatné nepovažují. V pochybnostech se má za to, že se nejedná o vady podstatné.

2.7 Je-li vozidlo dodáno s podstatnou vadou, nebo vyskytne-li se taková vada v záruční době, může kupující, není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak,

 1. požadovat odstranění vady dle volby prodávajícího opravou či výměnou té součásti vozidla, která je příčinnou vady, nebo;
 2. požadovat zpětný výkup vozidla prodávajícím za tržní cenu vozidla bez vady po odečtení běžného opotřebení, pokud prodávající prohlásí, že vady neodstraní z důvodu nerentabilnosti opravy (náklady opravy přesáhnou její ekonomickou výhodnost), nebo pokud se jedná o vady dle prohlášení prodávajícího za neodstranitelné, přes něž vozidlo dále nelze ke sjednanému účelu užívat, nebo pokud se jedná o podstatnou vadu, kterou se nepodaří prodávajícímu odstranit ani ve lhůtě dle odstavce 2.10, nejdéle však do 6 měsíců ode dne předání vozidla kupujícím prodávajícímu;

2.8 Je-li vozidlo dodáno s vadou, která není považována za vadu podstatnou, nebo vyskytne-li se taková vada v záruční době, může kupující, není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak,

 1. požadovat odstranění vady dle volby prodávajícího opravou či výměnou té součásti vozidla, která je příčinnou vady, nebo;
 2. požadovat přiměřenou slevu z konečné kupní ceny, nebo;
 3. požadovat zpětný výkup vozidla prodávajícím za tržní cenu vozidla bez vady po odečtení běžného opotřebení, pokud prodávající prohlásí, že vady neodstraní a zároveň neposkytne slevu z konečné kupní ceny dle předchozího písmene;

2.9 Tam, kde tyto záruční podmínky nestanoví jiný postup, náleží volba mezi nároky prodávajícímu. Nestanoví-li tyto záruční podmínky jinak, nemůže prodávající zvolený nárok měnit bez předchozího oznámení kupujícímu.

2.10 Je-li vada odstraňována opravou či výměnou té součásti vozidla, která je její příčinnou, je prodávající povinen odstranit vytknutou vadu v přiměřené lhůtě ode dne přistavení vozidla kupujícím a to v souladu s článkem 3.3, přičemž prodávající sdělí kupujícímu přibližnou dobu, po kterou bude odstraňování vady probíhat. Prodávající je oprávněn stanovenou lhůtu z vážných provozních důvodů přiměřeně prodloužit. Prodloužení lhůty dle předchozí věty sdělí prodávající kupujícímu. Neodstraní-li prodávající vady na vozidle dle odstavce 2.8 písm. a) ve stanovené lhůtě, příp. přiměřeně prodloužené lhůtě může kupující požadovat slevu z konečné kupní ceny.

2.11 Výše slevy z konečné kupní ceny přiměřeně odpovídá rozdílu mezi hodnotou, kterou by mělo vozidlo bez vad v okamžiku doručení řádného oznámení vad a hodnotou vozidla vadného. Rozhodnutí o výši slevy z konečné kupní ceny náleží výlučně prodávajícímu.

2.12 V případě výkupu vozidla bude od tržní ceny odečítáno běžné opotřebení, jehož celková hodnota bude vypočtena jako 0,7% z konečné kupní ceny za každých započatých 1.000 vozidlem najetých kilometrů.

2.13 Znění těchto záručních podmínek výslovně vylučuje užití úpravy „Práva z vadného plnění“ obsažení v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 1. Doplňující ujednání

3.1 Nároky z odpovědnosti za vady náhradních dílů zabudovaných do vozidla za účelem odstranění vady vozidla mohou být uplatněny pouze v záruční době na součásti vozidla dle odstavce 2.4 těchto záručních podmínek, jinak tyto nároky zanikají.

3.2 Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jestliže nemůže vrátit vozidlo ve stavu, v jakém jej obdržel. To však neplatí,

 1. jestliže nemožnost vrácení vozidla ve stavu, v jakém jej kupující obdržel, není způsobena jeho jednáním nebo opomenutím, nebo;
 2. jestliže ke změně stavu vozidla došlo v důsledku prohlídky řádně vykonané za účelem zjištění vad vozidla;

3.3 Kupující je povinen každý výskyt vady vozidla v záruční době neprodleně písemně oznámit prodávajícímu, jinak jeho nároky ze záruky zanikají. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je kupující povinen přistavit vozidlo do sídla prodávajícího do pěti kalendářních dnů od doručení řádného oznámení vad dle předchozí věty v čistém stavu, bez jakéhokoli nákladu a osobních věcí, jinak jeho nároky ze záruky zanikají.

3.4 Běžnou údržbu, seřizovací práce související s užíváním vozidla (např. kontrolu nabíjení akumulátorů, čištění částí vozidla, výměnu, popř. doplnění pohonných a provozních látek apod.) a výměnu součástí podléhajících běžnému opotřebení dle těchto záručních podmínek, je povinen provádět kupující na své náklady. Nezbytnost provedení běžné údržby vozidla či seřizovacích prací se nepovažuje za vady plnění.

3.5 Záruka není vázána na osobu kupujícího, ale na vozidlo. Práva ze záruky přecházejí v plném rozsahu na nového vlastníka vozidla.

3.6 Odstranění vad provedených v záruční době je bezplatné. Vadné náhradní díly vyměněné v záruční době za bezvadné, se stávají vlastnictvím prodávajícího. Náhradní díly použité při výměně mohou být nové nebo opravené výměnným způsobem (v závislosti na dodávce od výrobce). Všechny měněné náhradní díly splňují náročné normy společnosti DaimlerChrysler např. tauschagregáty.

3.7 Kupující bere na vědomí, že záruku za nástavbu a za způsob jejího spojení s vozidlem nese plně dodavatel nástavby. Prodávající zde působí na žádost kupujícího pouze jako prostředník, který zajistí objednání a dodání nástavby specifikované kupujícím. Dále kupující bere na vědomí, že za dodání nástavby je plně zodpovědný její dodavatel a prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné vady, nesplnění termínů nebo jiné nedostatky nástavby. Rovněž kupující bere na vědomí, že veškeré údržbové a servisní úkony a případné dodávky náhradních dílů pro nástavbu zajišťuje dodavatel nástavby dle svých vlastních podmínek a pravidel či případně dle pravidel stanovených právními předpisy. Použití těchto záručních podmínek i na nástavbu vozidla je možné jen na základě samostatné písemné dohody prodávajícího a kupujícího.

3.8 V případě, že kupující učiní jakékoli změny na vozidle, neodpovídá prodávající za vady z takových změn vzešlých a za vady vozidla způsobené takovou změnou. Prodávající neodpovídá ani za škodu způsobenou takovými vadami.

 1. Odpovědnost prodávajícího za škody

4.1 Prodávající odpovídá za škodu způsobenou porušením svých povinností plynoucích ze smlouvy.

4.2 Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou bez svého zavinění.

4.3 Případná jiná ustanovení těchto prodejních podmínek upravující zvláštní případy odpovědnosti prodávajícího za škodu nejsou tímto článkem dotčena.

 1. Vyloučení ze záruky

5.1 „Záručním případem“ je každá technicky chybná funkce vozidla, vzniklá v důsledku výrobní nebo materiálové vady a během záruční doby bezprostředně vede k disfunkci postiženého dílu a současně tento díl není vyloučený dle těchto záručních podmínek ze záručního plnění. Přirozené opotřebení jako takové není předmětem záruky.

5.2 Předpokladem k čerpání nároku v rámci záručního plnění je, že byly splněny všechny výrobcem předepsané podmínky a pravidla údržby a na vozidle nebyla dodatečně provedena výrobcem nepovolená úprava. Při uplatnění vady vozidla v záruční době je bezpodmínečně nutné doložit plnění těchto podmínek řádně vyplněnou a potvrzenou servisní knížkou (servisním sešitem), pokud není výrobcem vedena servisní knížka v elektronické podobě.

5.3 Ze záruky jsou vyloučeny díly, které jsou pravidelně měněny při servisních prohlídkách a údržbových pracích na vozidle. Dále se záruka výslovně nevztahuje na stěrače, aero stěrače, prut antény, baterie klíčů, pneumatiky a kola, díly spojky, brzdové destičky, brzdová obložení, brzdové kotouče, brzdové bubny, brzdová potrubí/hadice, vypínací ložisko, suvné-, tažné-, klopné vzpěry, spojovací a řídící tyče řízení, kulové čepy, ložisko uložení kola, tlumič

kmitů řízení, pružiny pérování podvozku, tlumiče pérování podvozku, tlumicí jednotky/McPherson, stabilizátory náprav, hadice chlazení motoru a topení, hydraulická potrubí a hadice, nádržky pro hydraulickou kapalinu, sběrné výfukové potrubí a všechny tlumiče hluku výfuku, pomocný čep řízení, páka řízení, hřídel volantu, startovací baterie, filtry, vysoušeče vzduchu a zapalovací svíčky.

5.4 Ze záručního plnění jsou rovněž vyjmuty veškeré seřizovací práce (např. měření a nastavení geometrie podvozku), dobíjení a ošetřování startovacích baterií, resetování elektronických systémů aniž by byl vadný nějaký díl, čištění a seřizování trysek omývačů skel světlometů, omývačů oken, zbarvení materiálu, veškeré projevy opotřebení vnitřního prostoru vozidla, včetně laku karoserie a laku/potahu skládacích/sklápěcích střech a prasklá skla.

5.5 Ze záruky jsou také vyjmuty závady na dodatečně montovaných nástavbách, vestavbách, přestavbách, stejně jako na příslušenství, které bylo dodáno s vozidlem jako subdodávka od externích dodavatelů. Totéž platí i pro závady na vozidle, které jsou způsobeny vlivem těchto úprav.

5.6 Povinnost plnit záruku odpadá také, pokud chybné funkce a závady vznikly v důsledku jedné z následujících příčin:

 1. Kupující neohlásil chybnou funkci nebo závadu neodkladně, popř. nepřistavil včas vozidlo k opravě;
 2. Předmět koupě nebyl užíván k účelu jeho určení, byl poškozen nebo byl přetěžován (např. při sportovních motorových soutěžích, u vozidla docházelo k neautorizovaným úpravám (tzv. tunning), jimiž jsou myšleny jakékoliv úpravy motoru, zejména zvýšení výkonu a kroutícího momentu, úpravy podvozku, pérování, tlumičů, geometrie podvozku, jakož i používání nesprávných rozměrů kol a pneumatik, dále pak úpravy karoserie a dílů vozidla a jakékoliv úpravy osvětlení a další podobné zásahy do vozidla, přetěžování nákladem);
 3. Do vozidla byly namontovány díly, jejichž použití není povoleno výrobcem, nebo vozidlo bylo změněno způsobem, který výrobce nepovoluje;
 4. Kupující nedodržel předpisy o užívání, údržbě a ošetřování vozidla (např. návod k použití). Totéž platí o použití nevhodných mazacích a provozních látek, tedy o použití provozních náplní v rozporu s pokynem a doporučením výrobce;
 5. Vozidlo bylo neodborně opravováno či upravováno v neautorizovaném servise.
 6. Nesplněním povinnosti řidiče vozidla;
 7. Užitím vozidla k jiným účelům, než ke kterým je určeno či ke kterým se běžně používá;
 8. K poškození elektronických systémů vozidla došlo kontaktem s tekutinami v důsledku zatopení vozidla, zatečení do vozidla nebo vylitím tekutin v/do interiéru vozidla;
 9. Poškozením, popř. zničením vozidla třetími osobami;
 10. Poškozením vozidla v důsledku havárie či nahodilé události, popř. v důsledku vyšší moci;
 11. Poškozením vozidla způsobeným vnějšími vlivy (např. chemickým znečištěním, průmyslovým spadem, kyselým deštěm, výměšky ptáků, přepravou žíravých materiálů, krupobitím, pískem, solí, kameny atd.), nárazem, ohni, požáry a katastrofami způsobenými lidskou chybou nebo nedbalostí, či jinými vnějšími vlivy, které nejsou vyšší mocí;
 12. Údaj počitadla ujeté vzdálenosti byl změněn tak, že ujetou vzdálenost nelze zjistit.

5.7 Odpovědnost prodávajícího vyplývající ze záruky zaniká rovněž v následujících případech:

 1. Uživatel vozidla nesplnil svoji zákonnou povinnost k odvracení škody a/nebo jejímu zmírnění (např. vozidlo nebylo okamžitě odstaveno v okamžiku, kdy se vada projevila a bylo i přes její projev dále používáno), nebo;
 2. Při provozu vozidla nebyly použity provozní látky a prostředky schválené popř. doporučené výrobcem vozidla;
 3. Vozidlo bylo provozováno na jinou než motorovou naftu CSN 590:2004 (platí pro vozidla s dieselovými motory). Odpovědnost prodávajícího vyplývající ze záruky vždy, když provozovatel do vozidla natankuje sirnou naftu (ruskou), řepkovou bionaftu apod.;
 4. U vozidla byla porušena plomba na výfukovém nebo na palivovém systému;
 5. Do vozidla nebyla řádně doplňována močovina dle normy EINEC S 200 – 315 – 8, když odpovědnost prodávajícího vyplývající ze záruky zaniká jak při řádném nedoplňování močoviny, tak při doplnění nekvalitní močoviny v rozporu s výše uvedenou normou.

5.8 Záruka nepokrývá škody provázející vady vozidla, jako jsou např. nemožnost používání vozidla, ztráta času, nepohodlí, potíže, náklady na pronájem vozu, na palivo, na telefon, cestovní náklady, ubytování, přepravní ztráty, poškození nebo ztráta osobního či obchodního vlastnictví, ztráty příjmu, ušlý zisk, obchodní ztráty a ztráty výnosů, současně i veškeré škody vzniklé třetím osobám v důsledku závady vozidla.

5.9 Uplatnění nároků ze záruky probíhá přes autorizované servisní partnery v oblasti Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska. V případě opravy může poskytovatel záruky dle předchozí věty vadný díl buď opravit nebo vyměnit za díl nový či opravený výměnným způsobem (v závislosti na dodávce od výrobce). Vyměněné díly přechází do vlastnictví poskytovatele záruky. Příjemce záruky může uplatnit záruční nároky na základě záruky i na díly montované v rámci takové záruční opravy, včetně lakovaných nebo opravovaných dílů, nejdéle však do konce záruční doby na vozidlo nebo do konce záruční doby na součásti vozidla.